ΑΔΕΔΥ: Άδειες ανατροφής νεοδιόριστων Δημοσίων Υπαλλήλων και Εκπαιδευτικών

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ύστερα από την παρέμβαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με τις άδειες ανατροφής των νεοδιόριστων.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο:

Σχόλιο της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ στην απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών για τις άδεια ανατροφής ανηλίκων τέκνων:

Ετέθη υπόψη μου η με αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53.β/810/οικ.17164/10.9.2020 απάντηση της Γενικής Γραμματέως Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία εξεδόθη σε συνέχεια 2 σχετικών εγγράφων της ΑΔΕΔΥ, υπομνημάτων φυσικού προσώπου-εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής αναφορικά με την άδεια ανατροφής ανηλίκου τέκνου των εκπαιδευτικών:

1) Από την τελευταία παράγραφο της απαντήσεως αυτής διαφαίνεται σαφώς ότι το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να επανεξετάσει το ζήτημα της χορηγήσεως άδειας ανατροφής ανηλίκου τέκνου στους εκπαιδευτικούς και για το διάστημα από την συμπλήρωση δυο έως τεσσάρων ετών του ανηλίκου τέκνου τους. Προς τούτο επικαλείται ρητώς συνταγματικές αρχές και διατάξεις περί προστασίας της οικογένειας, της μητρότητας και της ίσης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους. Συνεπώς ως προς το ζήτημα αυτό διαφαίνεται ότι το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπό το πρίσμα ιδίως της αρχής της ισότητας, να επανεξετάσει την θέση του περί εξαιρέσεως των εκπαιδευτικών έναντι των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων από το δικαίωμά τους να λάβουν άδεια ανατροφής ανηλίκου τέκνου και μετά την συμπλήρωση ηλικίας δυο-τεσσάρων ετών.

2) Ως προς το ζήτημα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, το Υπουργείο Εσωτερικών στην σχολιαζόμενη απάντησή του επικαλείται την με αρ.64/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την καθολική εφαρμογή της σε όλους ανεξαιρέτως τους δημόσιους υπαλλήλους, επικαλούμενο και σχετική προηγούμενη εγκύκλιο του ίδιου αυτού Υπουργείου (με αρ.14346/29.5.2008). Ανεξαρτήτως της νομιμότητας της θέσης αυτής, η εφαρμογή της ΝΣΚ 64/2008 κατά το Υπουργείο Εσωτερικών αφορά όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά όλους αδιακρίτως τους νεοδιόριστους δημόσιους υπαλλήλους.

Παναγοπούλου Μαργαρίτα

Αθήνα, 10.09.2020