ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συναδέλφισσες/φοι,

Το Δ.Σ. αποφάσισε την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του συλλόγου, γιατί η παλαιά ιστοσελίδα ήταν δυσλειτουργική στην διαχείρισή της (απαιτούσε πολύ χρόνο για να γίνει μια ανάρτηση) και κυρίως γιατί δεν ήταν φιλική στους χρήστες των έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Η κατασκευή της παλαιάς ιστοσελίδας έγινε εκ των ενόντων με τη συμβολή του προέδρου του συλλόγου γι’ αυτό, αν και δεν είχε κόστος, είχε πολλά προβλήματα. Επίσης απαιτούσε υψηλό ετήσιο λειτουργικό κόστος (186€). Η κατασκευή της νέας αναβαθμισμένης ιστοσελίδας κόστισε 250€, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από τις τιμές της αγοράς. Επιπλέον το ετήσιο κόστος λειτουργίας έπεσε στα 118€ εξοικονομώντας 68€ το χρόνο. Το Δ.Σ. του Συλλόγου καθόρισε τους όρους λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Σύμφωνα με αυτούς:

  1. Η ιστοσελίδα είναι όργανο προβολής των δραστηριοτήτων του συλλόγου (πολιτικών, συνδικαλιστικών, παιδαγωγικών, πολιτιστικών) όπως αυτές περιγράφονται στο καταστατικό του. Ταυτόχρονα αποτελεί μέσο επικοινωνίας του Δ.Σ. με τους συναδέλφους. Για το σκοπό αυτό αναρτώνται σ’ αυτήν οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Δ.Σ. καθώς και οι άμεσου ενδιαφέροντος αποφάσεις της Δ.Ο.Ε. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (π.χ. απεργίες, κινητοποιήσεις κ.λπ.).
  2. Διαχειριστής της ιστοσελίδας είναι ο πρόεδρος του συλλόγου, καθώς σύμφωνα με το καταστατικό είναι αυτός που εκπροσωπεί τον Σύλλογο απέναντι σε κάθε αρχή και έχει την ευθύνη για την επικοινωνία με τους κάθε είδους κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις.
  3. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να είναι πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των παρατάξεων που δραστηριοποιούνται στον σύλλογο. Η δραστηριότητα και οι ανακοινώσεις των παρατάξεων μπορούν να προβάλλονται από την ιστοσελίδα μέσω υπερσυνδέσμων (link) που παραπέμπουν στα ιστολόγια κάθε μιας παράταξης χωριστά. Την ευθύνη (πολιτική, συνδικαλιστική, νομική) αυτών των ιστολογίων έχουν οι παρατάξεις που τα διατηρούν. Έτσι, από την μια υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στην ιστοσελίδα του συλλόγου και αυτές των παρατάξεων και από την άλλη δεν κινδυνεύουν οι ανακοινώσεις του συλλόγου να αποτελούν περιθωριακό περιεχόμενο και να «σκεπάζονται» από τον πληθωρισμό των ανακοινώσεων που μπορούν παράγουν οι πιθανές αντιπαραθέσεις των παρατάξεων.
  4. Με την ίδια διαδικασία των υπερσυνδέσμων προβάλλονται στην ιστοσελίδα του συλλόγου και όλες οι κεντρικές συνδικαλιστικές παρατάξεις του κλάδου είτε έχουν εκπροσώπηση στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είτε απλώς συμμετέχουν ως διακριτές παρατάξεις στα συνέδρια της Ομοσπονδίας.

Με βάση αυτές τις αρχές στην ιστοσελίδα του συλλόγου υπάρχουν υπερσύνδεσμοι που παραπέμπουν στα ιστολόγια τόσο των κεντρικών παρατάξεων όσο και των τοπικών παρατάξεων που έχουν στείλει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας τις σχετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις (URL). Στις περιπτώσεις που μια οι περισσότερες παρατάξεις δεν υποδεικνύουν τις διευθύνσεις των ιστολογίων τους ο υπερσύνδεσμος θα επιστρέφει στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Η διαδικασία ηλεκτρονικών δηλώσεων συμμετοχής στις δραστηριότητες του Συλλόγου υπαγορεύεται από προφανείς και αυτονόητους λειτουργικούς λόγους:

  1. Για να υπάρχει διαφάνεια και να τηρείται με αυστηρότητα η σειρά προτεραιότητας, καθώς οι δραστηριότητες του Συλλόγου (εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις, επισκέψεις σε μουσεία και εκθέσεις) δεν είναι δυνατόν να καλύπτουν το σύνολο των μελών του συλλόγου (700 περίπου μέλη). Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου σημαίνονται με ακρίβεια η ημέρα και η ώρα που έγινε η δήλωση, αποστέλλεται στον σύλλογο.
  2. Για να υπάρχει άμεσος έλεγχος, ώστε οι δηλώσεις να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων (π.χ. για την ξενάγηση σε ένα μουσείο) που έχει κλείσει αρχικά ο σύλλογος και να δίνεται έγκαιρα η δυνατότητα να κλείνονται περισσότερες θέσεις.

Τα ψηφίσματα που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου αποτελούν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του συλλόγου. Αυτό προϋποθέτει να φτάνουν εγκαίρως και σε ηλεκτρονική μορφή στα χέρια του διαχειριστή της ιστοσελίδας. Την ευθύνη γι’ αυτό έχουν – όπως επανειλημμένα έχουμε τονίσει τόσο στις Γ.Σ. όσο και στο Δ.Σ.- οι παρατάξεις ή οι μεμονωμένοι συνάδελφοι που προτείνουν τα ψηφίσματα.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.