Θέμα: Εφαρμογή των προβλεπόμενων από το καταστατικό μέτρων για την απονομιμοποίηση του νόθου «ΠΥΣΠΕ Πειραιά» που προέκυψε από τις «εκλογές» της 7ης Νοεμβρίου 2020.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η πρόοδος» συνεδρίασε την Παρασκευή 12 Μαρτίου του 2021 και λαμβάνοντας υπόψη:

 • Το συντριπτικό ποσοστό 95% αποχής από τις ψευδοεκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2020 για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, που στον Πειραιά κυμάνθηκε από το 97% για το ΠΥΣΠΕ ως το 99% για τα ΚΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΠΕ.
 • Την αγνόηση της βούλησης των εκπαιδευτικών και τη συγκρότηση του ΠΥΣΠΕ Πειραιά από τον Περιφερειακό Δ/ντη Εκπαίδευσης Αττικής με βάση τα αποτελέσματα των ψευδοεκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020.
 • Την κοινή απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων και των επτά Συλλόγων Π.Ε. Εκπαίδευσης του Πειραιά με την οποία καλούσαν:

α) Τους δήθεν «εκλεγμένους» (τακτικούς και αναπληρωματικούς) που ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ για το ΠΥΣΠΕ Πειραιά – να καταθέσουν τις παραιτήσεις τους.

β) Τα μέλη τους να μην καταλάβουν τις θέσεις των διορισμένων Μελών που προβλέπονται στο Π.Δ. 1/2003 για τη συγκρότηση των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (αλλά και των Συμβουλίων Επιλογής).

 • Την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ  με την οποία καλούσε:

α) Τους «εκλεγμένους», που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας, να καταθέσουν τις παραιτήσεις τους, στη διάθεση του κλάδου.

β) Τους συναδέλφους να μην υποβάλλουν αιτήσεις, ούτε για τις δύο θέσεις των διορισμένων μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων και σε περίπτωση που ορισθούν από τη Διοίκηση να καταθέσουν τις παραιτήσεις τους και να απέχουν από τις συνεδριάσεις.

γ) Τους Συλλόγους Π.Ε. να προχωρήσουν στη διαγραφή από τα μητρώα τους όσων δεν ακολουθήσουν τις αποφάσεις της Δ.Ο.Ε. και των τοπικών συλλόγων.

 • Την υλοποίηση των αποφάσεων των Συλλόγων του Πειραιά και της ΔΟΕ από τους τέσσερις «εκλεγμένους» συναδέλφους (τακτικούς και αναπληρωματικούς), που ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ για το ΠΥΣΠΕ Πειραία, οι οποίοι κατέθεσαν τις παραιτήσεις τους την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Την άρνηση των συναδέλφων -μελών του Συλλόγου μας- Αγγελικής Μαρτίνου και Σταύρου Κώστογλου να παραιτηθούν από τις θέσεις των διορισμένων μελών του ΠΥΣΠΕ Πειραιά τις οποίες κατέλαβαν με την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.30/2577/18-2-2021 πράξη συγκρότησης του από τον Περιφερειακό Δ/ντη Εκπαίδευσης Αττικής.
 • Το άρθρο 7 περίπτωση 2 του Καταστατικού του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος» που ρητώς ορίζει ότι «Το Δ.Σ. μπορεί να διαγράψει μέλος που αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στο σκοπό του συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. ή με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους…»

αποφασίζει – κατ’ εφαρμογή του ως άνω άρθρου- ότι οι ανωτέρω αναφερόμενοι συνάδελφοι:

 • με την κατάθεση αίτησης για την κατάληψη θέσης διορισμένου μέλους του νόθου ΠΥΣΠΕ Πειραιά,
 • την αποδοχή του διορισμού τους,
 • την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του και
 • ιδίως με την άρνησή τους -παρά την έκκληση του Δ.Σ. του συλλόγου- να παραιτηθούν,

έχουν θέσει τους εαυτούς τους εκτός της ζωής και των συλλογικών αποφάσεων του κλάδου και ως εκ τούτων αποστερούνται της ιδιότητας του μέλους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Η Πρόοδος».

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.