ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Η ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ.

Το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σταδιακά άλλοτε κατά ένα τέταρτο, και άλλοτε κατά μισή ώρα, με τελευταία την αύξηση κατά μια διδακτική ώρα. Οι νηπιαγωγοί εργάζονται σήμερα περισσότερες ώρες από όλους σχεδόν τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση. Δεν έχουν κενά ή διαλείμματα, είναι διαρκώς επιφορτισμένες με την επίβλεψη των παιδιών και έχουν μεγαλύτερο διδακτικό ωράριο από όλους. Στις περιπτώσεις μάλιστα που ασκούν και διοικητικά καθήκοντα, το πραγματικό εργασιακό ωράριό τους ξεπερνάει κατά πολύ τις 6 ώρες.

Σήμερα το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών είναι 25 ώρες την εβδομάδα και δεν υπολογίζεται -όπως για όλους τους άλλους εκπαιδευτικούς- με βάση με τα χρόνια υπηρεσίας αλλά με βάση την οργανικότητα των νηπιαγωγείων που υπηρετούν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 39&5 περ. β’ του ν.4115/2013, το οποίο ενσωματώθηκε στον ν.1566/1985 άρθρο 12 §7:

 «7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του».

Ωστόσο, η  Υπουργική Απόφαση 127187/Ε1/01-08-2016(Φ.Ε.Κ.2524/2016), που εξειδικεύει το ωράριο αυτό στην περίπτωση 3 ορίζει:

 «Τον καθορισμό του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, ως ακολούθως:…….

3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.»

Σύμφωνα πάλι με το ν. 1566/1985 άρθρο 12 §5 και 6:

«5.Προϊστάμενος του μονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο νηπιαγωγός που υπηρετεί σε αυτό. Στα διθέσια και πάνω νηπιαγωγεία καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό….

6. Οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων ασκούν διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα.»

Από όλο το παραπάνω νομικό πλαίσιο συνάγεται ότι οι Προϊστάμενοι/ες Ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων έχουν πλήρες διδακτικό ωράριο 25 ωρών και όλη τη διοικητική εργασία, η οποία  σχεδόν ποτέ δεν ολοκληρώνεται στη διάρκεια του εργασιακού ωραρίου τους, αλλά συνεπάγεται πολλές ώρες υπερωριακής απασχόλησης στο σχολείο ή στο σπίτι, τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα. Σε περίπτωση δε, που η/ο εκπαιδευτικός προσπαθήσει να καλύψει ορισμένες από τις διοικητικές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας, αυτό θα γίνει εις βάρος του παιδαγωγικού του/της έργου και θέτοντας πυκνά –συχνά σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών/τριων. Το πρόβλημα παρουσιάζεται ακόμα πιο έντονο τώρα, στις εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες της πανδημίας, όπου χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη επιτήρηση των νηπίων παράλληλα με σημαντική αύξηση του γραφειοκρατικού φόρτου εργασίας (κρούσματα-τεστ-ιχνηλάτηση-ενημέρωση γονέων κλπ.). Και όλα αυτά σε τμήματα 20-25 νηπίων!

Απαιτούμε – διεκδικούμε

Εφαρμογή του νόμου για όλα τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία και μείωση του ωραρίου των νηπιαγωγών που υπηρετούν σ’ αυτά, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και όχι με βάση την οργανικότητα.

Υπολογισμό του ωραρίου των νηπιαγωγών με τρόπο ανάλογο με των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας. Η διδακτική ώρα να διαρκεί 45΄της ώρας, όπως δηλ. ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Ο χρόνος υποδοχής, αποχώρησης, διαλείμματος (καθημερινής εφημερίας) και σίτισης των νηπίων να συνυπολογίζεται στον διδακτικό χρόνο, καθότι οι νηπιαγωγοί δεν επιτηρούν απλώς τους μαθητές, αλλά διδάσκουν βασικές δεξιότητες και στάσεις ζωής.

Έως ότου πραγματοποιηθεί η μείωση του ωραρίου να αναγνωρίζονται ως υπερωριακές οι ώρες επιπλέον απασχόλησης και να αποζημιώνονται ως τέτοιες.

Καλούμε τη  ΔΟΕ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινηματικές και νομικές ενέργειες για την άρση της ανισότητας μεταξύ των μελών της, ως προς το δικαίωμα της εργασίας και του δίκαιου υπολογισμού του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και  των νηπιαγωγών γενικότερα.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.