ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΔΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ

Στην ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 για την Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται ότι «Ο Διευθυντής/Προϊστάμενος σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, είναι υπεύθυνοι για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα και για την λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, εκπαιδευτικών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας». Ωστόσο, όπως διαπιστώνουμε, μια σειρά από κρίσιμες διατάξεις, οδηγίες, συστάσεις και κατευθύνσεις που περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο είναι εξαιρετικά δύσκολο ή πρακτικά αδύνατον να εφαρμοστούν με βάση τα σημερινά δεδομένα λειτουργίας των σχολείων (ανεπαρκές διδακτικό, βοηθητικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας, έλλειψη κατάλληλων χώρων, υποχρηματοδότηση, δόμηση του ωρολογίου προγράμματος, κλπ).

Ταυτόχρονα σε ό,τι αφορά την κάλυψη έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού στην πρόσφατη εγκύκλιο με θέμα «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021» επαναλαμβάνεται η πάγια διατύπωση χωρίς να αποκλείεται κανένας τρόπος κάλυψης:

«Ο τρόπος κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού αποφασίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και καταγράφεται στο Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων στην πρώτη συνεδρίαση του σχολικού έτους».

Επαναλαμβάνουμε ότι η κάλυψη των απουσιών με αξιοποίηση των κενών των εκπαιδευτικών αποτελεί σαφή παραβίαση του διδακτικού ωραρίου και δεν πρέπει να την αποδεχτούμε.

Υπενθυμίζουμε ότι με βάση τις πάγιες αποφάσεις της ΔΟΕ για τα εργασιακά δικαιώματα:

«Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι απαραβίαστο και καθορίζεται από το Ν. 2517/97. (24 ώρες για όσους έχουν ως 10 χρόνια υπηρεσίας, 23 ώρες από 10 -15 χρόνια, 22 ώρες από 15-20 χρόνια και 21 ώρες από 20 και πάνω).

Ο Ν. 1566/85 κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εργασιακού και διδακτικού ωραρίου, ορίζοντας με σαφήνεια ότι οποιαδήποτε απασχόληση στην τάξη εντάσσεται σε διδακτικό ωράριο. Κατά συνέπεια σε καμία περίπτωση δεν ευσταθεί ότι μπορεί συνάδελφος να «απασχολήσει» παιδιά στην τάξη στα πλαίσια του εργασιακού του ωραρίου.

Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ’ ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως διδακτικό) (άρθρο 13 παρ.8 του Ν. 1566/85 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη.

Οι οποιεσδήποτε αναφορές ή εντολές υπηρεσιακών παραγόντων σε «απασχόληση» των μαθητών είναι προδήλως παράνομες, αφού είναι αντίθετες με το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι, από τη στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι».

Αντίστοιχα, για την περίπτωση των νηπιαγωγείων τα περιθώρια είναι εντελώς ασφυκτικά. Η μόνη επιλογή που υπάρχει εδώ, είναι να υπάρχουν στη διάθεση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης νηπιαγωγοί ώστε να καλύπτονται τόσο οι τακτικές όσο και οι έκτακτες απουσίες νηπιαγωγών. Επίσης, στη διάθεση της Διεύθυνσης πρέπει να υπάρχουν και εκπαιδευτικοί για να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις όπου υπάρχουν μακρόχρονες ή πολλές έκτακτες απουσίες εκπαιδευτικών ή υπάρχουν πληθωρικά τμήματα σε κάποια σχολεία που προσεγγίζουν τα 25 παιδιά στο τμήμα.

Συναδέλφισσες/φοι

Μαθαίνουμε τα δικαιώματά μας, τα υπερασπίζουμε συλλογικά σε κάθε σχολείο, με αλληλεγγύη σε κάθε συνάδελφο, με άρνηση αποδοχής αυθαίρετων εντολών, με ενημέρωση του συλλόγου σε κάθε περίπτωση αυθαιρεσίας και τρομοκράτησης. Συσπειρωμένοι γύρω από το σύλλογό μας να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Όλοι μαζί να περάσουμε στην αντεπίθεση. Δε θα ζήσουμε με το φόβο! Τη ζωή μας την κερδίζουμε με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια!

Με βάση τα παραπάνω και για την διευκόλυνση των Συλλόγων διδασκόντων παραθέτουμε το παρακάτω σχέδιο πρακτικού.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Θέμα: «Υλοποίηση οδηγιών για τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19»

Στην αρχή στης Συνεδρίασης τον λόγο πήρε η/ο διευθύντρια/ης και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ανέγνωσε τις οδηγίες και τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του COVID-19 , ήτοι:

-τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα Δημοτικά Σχολεία

-την εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ.:Φ7/ 118240 /Δ1, 09-09-2020με θέμα «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021»

-την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08-09-2020ΚΥΑ (ΦΕΚ3780/τ.Β΄/08-09-2020)

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στην οποία εξέφρασαν την άποψή τους όλα τα παριστάμενα μέλη κι αφού έλαβαν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες στο Δημοτικό Σχολείο, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία και την κατά το δυνατόν διασφάλιση της υγείας των παιδιών και του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού,

Α. ομόφωνα αποφασίζει:

-να ενημερώσει τους γονείς των μαθητών για τις νέες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας με την έναρξη της χρονιάς.

-τη διαμόρφωση των αιθουσών προκειμένου να εφαρμοστούν κατά το δυνατόν όσα προβλέπονται από τις συστάσεις για τον περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19.

-τον περιορισμό στο ελάχιστο των αντικειμένων που χρησιμοποιούν από κοινού τα παιδιά και την άμεση απολύμανση τους

– την εφαρμογή αντισηπτικού χεριών από όλους τους μαθητές κατά την είσοδο τους στη σχολική αίθουσα.

– τον ορισμό ως χώρο στον οποίο θα οδηγηθεί παιδί με συμπτώματα συμβατά με τη λοίμωξη COVID-19 ………………………………………………………………

ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΓΗΓΙΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΛΑΒΕΙ (π.χ. ρυθμίσεις αποχώρησης ή διαλειμμάτων ή χωρισμού της αυλής) ω

Β. εκτιμά ότι υπάρχει δυσκολία εφαρμογής των όσων προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ στα εξής σημεία και για τους παρακάτω λόγους:

– το ωράριο της υπαλλήλου καθαριότητας που έχει διατεθεί στο σχολείο δεν επαρκεί ώστε να εφαρμοστούν όσα αναφέρονται στις οδηγίες του ΕΟΔΥ (σελ. 9 και Παράρτημα ΙΙΙ), δηλαδή να γίνεται τακτικός καθαρισμός σε τουαλέτες, συχνά αγγιζόμενες επιφάνειες (βρύσες, πόμολα, τραπέζια, κουδούνια κλπ), χώρους φιλοξενίας και δραστηριοτήτων, επιφάνειες χορήγησης γευμάτων (πριν και μετά από κάθε γεύμα), καθημερινή καθαριότητα παιχνιδιών (πλύσιμο με σαπούνι και χλιαρό νερό).

– Στην ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 για την Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται ότι ο σχολικός νοσηλευτής ή ένας εκπαιδευτικός σε κάθε σχολική μονάδα θα αναλάβει υπεύθυνος για την διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής, πέρα από τα σοβαρά προβλήματα έλλειψης ειδημοσύνης από τον υπεύθυνο covid-19, άλυτο παραμένει το πρόβλημα της διπλής και ταυτόχρονης υποχρέωσης του εν λόγω υπεύθυνου αφενός να διδάσκει στην τάξη του και αφετέρου να επιτηρεί τον μαθητή όση ώρα περιμένει τους γονείς του στον ειδικό χώρο. Αναμένουμε τη λύση του προβλήματος για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της ΚΥΑ.

– το κτίριο δεν διαθέτει χώρο στον οποίο να μπορεί να απομονωθεί παιδί με συμπτώματα συμβατά με τη λοίμωξη COVID-19 (οδηγίες ΕΟΔΥ, σελ.11). Προκρίνεται λοιπόν ως καταλληλότερος χώρος……………. Και σ΄ αυτήν την περίπτωση, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι ο χώρος είναι κοινόχρηστος και άρα ο κίνδυνος ενδεχόμενης διασποράς του ιού μεγάλος

ή

-στην ΚΥΑ για την περίπτωση μαθητή που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας αναφέρεται ότι «παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του». Στο σχολείο μας με δυσκολία εξασφαλίζεται ένας μικρός χώρος για την αποστολή αυτή, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα όταν ο αριθμός των μαθητών που αναφέρονται παραπάνω είναι μεγαλύτερος του 6.

– σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ (σελ. 7) στα σχολεία πρέπει να εφαρμόζεται «συστηματική αποφυγή ανάμιξης των μαθητών που δεν ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή στην ίδια σταθερή ομάδα παιδιών σε όλες τις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, περιλαμβανομένων ιδιαίτερα των διαλειμμάτων και της διδασκαλίας». Στο σχολείο μας όμως τα παιδιά των ολοήμερων τμημάτων, συγκροτούνται στη βάση της ώρας αποχώρησης και συνεπώς προέρχονται από όλα σχεδόν τα τμήματα του σχολείου. Συνεπώς η οδηγία αυτή είναι αδύνατο να εφαρμοστεί.

-ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό -αδιάβροχη ρόμπα, πλαστική ποδιά, οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου κα (οδηγίες ΕΟΔΥ, σελ.11) δεν έχει παραδοθεί ακόμη στο σχολείο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς ούτε αναλώσιμα υλικά (ΦΕΚ3780/τ.Β΄/08-09-2020, άρθρο6, παρ.9). Η έλλειψη εξοπλισμού ατομικής προστασίας θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία του προσωπικού σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος στο σχολείο.

-Στην εγκύκλιο Αρ. Πρωτ.: Φ7/118240/Δ1 άρθρο 9 (απουσία εκπαιδευτικού) αναφέρεται ότι «ο τρόπος κάλυψης έκτακτης απουσίας εκπαιδευτικού αποφασίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων, χωρίς να διαφοροποιείται το ωράριο αποχώρησης των μαθητών». Είναι αδύνατο να επινοήσουμε κάποιον τρόπο για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που προκύπτουν λόγω έκτακτων απουσιών εκπαιδευτικών χωρίς να προκύπτει συγχρωτισμός μαθητών στα τμήματα.

-Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ αναφέρονται σε «Μέριμνα για την αποφυγή ανάμιξης και αλληλεπίδρασης παιδιών από διαφορετικά τμήματα κατά τη λήψη γεύματος στο σχολείο (π.χ. ολοήμερο σχολείο)». Το πρόβλημα που προκύπτει εδώ είναι ίδιο με το πρόβλημα που προκύπτει από τη συγκρότηση των τμημάτων του ολοήμερου, αλλά εδώ γίνεται εντονότερο αφού είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία δεν μπορεί με κανένα τρόπο να χρησιμοποιείται η μάσκα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες εφαρμογής ορισμένων οδηγιών, ο Σύλλογος διδασκόντων ομόφωνα επίσης αποφασίζει την γνωστοποίηση στους επί των ανωτέρω αρμοδίους, ήτοι Δ/νση ΠΕ Πειραιά και Δήμο …………………………………………………. προκειμένου να λάβουν γνώση, αναμένοντας τυχόν παρατηρήσεις/ενέργειές τους.

Για να λάβουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του σχολείου τους ενημερώσουμε επίσης ότι:

  1. Στο σχολείο μας λειτουργούν …….τμήματα και φοιτούν συνολικά ……..μαθητές. …….τμήματα έχουν πάνω από 15 μαθητές. Σε …….. τμήματα λόγω των αριθμό των μαθητών και των τ.μ. των αιθουσών είναι αδύνατο να τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις.
  2. Στο ολοήμερο, το οποίο στεγάζεται ………………………………………………………, είναι εγγεγραμμένοι …….μαθητές και χωρίζεται σε …………… τμήματα με μαθητές από διαφορετικά τμήματα του πρωινού προγράμματος.
  3. Στο σχολείο μας φοιτούν ……… μεταφερόμενοι μαθητές, τους οποίους εξυπηρετεί/ούν ένα λεωφορείο/α ………. θέσεων.
  4. Στο σχολείο μας εργάζονται ήδη …….. εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διδάσκουν σε περισσότερα από 2 τμήματα, ενώ ……… από αυτούς υπηρετούν και σε άλλα σχολεία. Επιπλέον περιμένουμε την τοποθέτηση ……………… ακόμη συναδέλφων, από τους οποίους ……… ενδέχεται να εργάζονται σε άλλα σχολεία και …………. να κάνουν μάθημα σε περισσότερα του ενός τμήματα.
  5. Για την εξυπηρέτηση των …….. μαθητών του σχολείου μας υπάρχουν ……. τουαλέτες.

Το παρόν Πρακτικό γράφεται, διαβάζεται και υπογράφεται όπως ακολουθεί